top of page

🌠「CSL.」最新轉台優惠🌠 💥盡心盡力為你砌個最適合你既plan💥 即時查詢👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
🌠「CSL.」最新轉台優惠🌠


💥盡心盡力為你砌個最適合你既plan💥

即時查詢👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

http://api.whatsapp.com/send?phone=85264674272


🎉🎉🎉🎉🎉當月熱賣🎉🎉🎉🎉🎉

☄️4G 21mbps

🌸$13x 4G 21mbps真無限任用🌸

🌸$8× 4G 21mbps 5gb之後限速

🌸$9× 4G 21mbps 7gb之後限速

🌸$12× 4G 21mbps 10gb之後限速

☄️4.5G 1000mbps

🌸$20x 4.5G 1000mbps真無限任用+2gb大陸數據

whatsapp link: http://api.whatsapp.com/send?phone=85264674272


☄️4.5G 1000mbps family offer

🌸$3×x 4.5G 1000mbps真無限 2sim

🌸$4×x 4.5G 1000mbps真無限 3sim

🌸$4×x 4.5G 1000mbps真無限 4sim

🌸$5×x 4.5G 1000mbps真無限 5sim