top of page

🌠「CSL.」最新轉台優惠🌠 💥盡心盡力為你砌個最適合你既plan💥 🎉🎉🎉🎉🎉當月熱賣🎉🎉🎉🎉🎉 ☄️4G 21mbps 🌸$1x× 4G 21mbps真無限任用
🌠「CSL.」最新轉台優惠🌠

💥盡心盡力為你砌個最適合你既plan💥

即時查詢👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

http://api.whatsapp.com/send?phone=85264674272


🎉🎉🎉🎉🎉當月熱賣🎉🎉🎉🎉🎉

☄️4G 21mbps

🌸$1x× 4G 21mbps真無限任用🌸

🌸$8× 4G 21mbps 5gb之後限速

🌸$9× 4G 21mbps 7gb之後限速

🌸$12× 4G 21mbps 10gb之後限速

🌸$13× 4G 21mbps 12gb之後限速

☄️4.5G 1000mbps

🌸$23x 4.5G 1000mbps真無限任用


whatsapp link: http://api.whatsapp.com/send?phone=85264674272


☄️4.5G 1000mbps family offer

🌸$3×x 4.5G 1000mbps真無限 2sim